Ako získať absolútnu hodnotu v Exceli

Po nejakom čase strávenom s Excelom sa možno pýtate, či v Exceli existuje funkcia absolútnej hodnoty. Našťastie existuje. Absolútna hodnota čísla je, ako ďaleko je od nuly. Absolútna hodnota je teda vždy kladné číslo, aj keď je záporná. Napríklad absolútna hodnota -7 je 7. Na nájdenie absolútnych hodnôt záporných čísel teda v skutočnosti nepotrebujete tabuľku. Excel sa však môže hodiť na zistenie absolútnej hodnoty rozsahu kladných a záporných čísel. Takto môžete pridať absolútne hodnoty pre množinu údajov pozostávajúcu zo záporných a kladných čísel v Exceli.

Ako získať absolútnu hodnotu v Exceli

Funkcia ABS

ABS je absolútna funkcia, ktorú môžete pridať do tabuliek Excelu. Ide o funkciu, ktorá vracia absolútnu hodnotu čísla v jednej bunke. Je to základná funkcia, ktorá nepridáva absolútne hodnoty. Syntax pre ABS je: ABS (číslo).

Napríklad otvorte prázdnu tabuľku programu Excel a do bunky B3 zadajte „-3454“. Potom vyberte bunku B4 a stlačte fx otvorte okno Vložiť funkciu. Vyberte Všetky z rozbaľovacej ponuky Alebo vyberte kategóriu a kliknite na ABS otvoríte okno na snímke priamo nižšie.

absolútna hodnota

Teraz stlačte tlačidlo odkazu na bunku pre pole Číslo a vyberte B3. Stlačte tlačidlo OK tlačidlo na pridanie funkcie ABS do tabuľky. Bunka B4 vráti hodnotu 3454, ako je uvedené nižšie.

absolútna hodnota2

Pomocou tejto funkcie môžete nájsť absolútnu hodnotu pre rozsah buniek pridaním stĺpca ABS do tabuľky. Potom vložte funkciu ABS do buniek stĺpca. Ak chcete pridať absolútne hodnoty, zadajte funkciu =SUM do bunky v spodnej časti stĺpca.

Kombinácia ABS s funkciou SUMPRODUCT

ABS môžete kombinovať s ďalšími funkciami na výpočet absolútnej hodnoty pre kladné a záporné čísla v tabuľkách programu Excel. SUMPRODUCT je jednou z funkcií, ktorá môže zahŕňať ABS, aby vám poskytla absolútnu hodnotu pre rozsah kladných a záporných hodnôt.

Najprv zadajte do tabuľky nejaké fiktívne údaje pre funkciu SUMPRODUCT. Do buniek A2, A3 a A4 zadajte hodnoty „-4“, „4“ a „7“. Vyberte bunku A5 a kliknite do lišty fx. Potom do panela fx zadajte funkciu „= SUMPRODUCT(A2:A4)“ a stlačte kláves Enter. To vráti 7 v bunke A5, čo nie je absolútna hodnota.

Aby sme našli absolútnu hodnotu pre rozsah údajov, musíme do funkcie SUMPRODUCT začleniť ABS. Pôvodnú funkciu =SUMPRODUCT (A2:A4) teda nahraďte =SUMPRODUCT(ABS(A2:A4)). Potom A5 vráti 15 (4 + 4 + 7) pre rozsah buniek, ako je znázornené priamo nižšie.

absolútna hodnota3

Nájdite absolútnu hodnotu pomocou SUMIF

Funkcia SUMIF je funkcia, pomocou ktorej môžete sčítať hodnoty, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Môžete tiež nájsť absolútnu hodnotu pre rozsah buniek pridaných spolu so SUMIF. Syntax pre SUMIF je: SUMIF(rozsah; kritériá; [rozsah_sumu]).

Absolútnu hodnotu rozsahu buniek môžete nájsť ručným zadaním funkcie SUMIF do lišty fx. Vyberte bunku A6 a do panela funkcií zadajte „=SUMIF(A2:A4,“>0″)-SUMIF(A2:A4,“<0″)“. Potom, keď stlačíte Enter, A6 vráti hodnotu 15. Funkcia efektívne odpočítava všetky záporné čísla od súčtu všetkých kladných hodnôt. Túto funkciu môžete použiť v ľubovoľnej tabuľke úpravou odkazov na bunky v hárkoch.

absolútna hodnota4

Vzorec SUM Array

Vzorce poľa programu Excel umožňujú používateľom vykonávať viaceré výpočty pre pole (alebo stĺpec hodnôt). Do Excelu teda môžete pridať aj vzorec poľa SUM, ktorý vráti absolútnu hodnotu série čísel v stĺpci alebo riadku. Stlačením Ctrl + Shift + Enter pridáte vzorce poľa do tabuliek.

Vzorec poľa SUM pre absolútne hodnoty je: =SUM(ABS(A2:A4)). Vyberte bunku A7 v tabuľke a do panela fx zadajte „= SUM(ABS(A2:A4)). Nestláčajte však iba kláves Enter. Namiesto toho by ste po zadaní vzorca do lišty fx mali stlačiť klávesovú skratku Ctrl + Shift + Enter. Potom bude mať vzorec okolo seba {} zložených zátvoriek, ako je znázornené na snímke priamo nižšie. Tento vzorec poľa tiež vráti 15 v A7, čo je absolútna hodnota pre údaje zadané do buniek A2:A4.

absolútna hodnota5

Ako vynásobiť absolútne hodnoty v Exceli

V prípade, že potrebujete vynásobiť nejaké absolútne hodnoty v Exceli, tu je rýchly prehľad s funkciami PRODUKT a ABS. Do buniek D2 a D3 zadajte hodnoty „-3“ a „3“. Potom v D4 vyberte fx a PRODUCT, váš vzorec by mal vyzerať takto: PRODUCT(D2:D3).

Výsledok pre tento vzorec je -9, ako je zobrazené v bunke D4.

Ďalej v bunke D5 vyberte fx a PRODUKT, potom ABS a D2:D3. Váš vzorec by mal byť PRODUKT(ABS(D2:D3)). Výsledkom bude 9 pre túto rovnicu, pretože používa funkciu ABS.

Existuje teda niekoľko spôsobov, ako môžete nájsť absolútnu hodnotu pre rozsah čísel v tabuľkách programu Excel. Pole SUMIF, SUMPRODUCT, ABS a SUM sú najlepšie funkcie a vzorce na získanie absolútnej hodnoty. Doplnok Kutools pre Excel obsahuje aj a Zmeniť znamienko hodnôt nástroj, ktorý prevádza záporné čísla v tabuľke na kladné.